Selskapsrett

Selskapsretten har en sentral rolle ved alle former for virksomhetsutøvelse.

De omfattende bestemmelsene regulerer rettigheter, forpliktelser og begrensninger for selskapet, eierne, styret og den daglige ledelsen.

Med bred selskapsrettslig kompetanse og erfaring er vår rådgivning strategisk og praktisk. Fokus er på klientens mål, herunder sikring av eksisterende verdier og å skape merverdier.

Vi gir råd til selskaper, eiere og styrer i selskapsrett og tilstøtende rettsområder

 • Valg av og etablering av ulike selskapstyper (AS, ASA, ANS, KS, indre selskap).

 • Egenkapitaltransaksjoner

 • Kapitalforhøyelse

 • Kapitalnedsettelse

 • Utbytte

 • Fusjon

 • Fisjon

 • Konsernbidrag

 • Erverv av egne aksjer

 • Avvikling

 • Planlegging og gjennomføring av kjøp, salg og restruktureringer, [hyperlink]

 • Nærståendetransaksjoner (asl § 3-8)

 • Selskapsfinansiert oppkjøp( asl § 8-10)

 • Aksjonæravtaler

 • Selskapsavtaler

 • Aksjonærkonflikter

 • Ansvar for styremedlemmer, daglig leder eller aksjonærer

 • Eierstyring

 • Incentivordninger, aksje- og opsjonsprogram for ansatte

 • Omdanning fra en organisasjonsform til en annen


Generasjonskifte

Et generasjonsskifte kan involvere store verdier. Å vente til etter sin bortgang setter skranker for fordelingen gjennom lovverket. Ved gjennomføring av et generasjonsskifte (helt eller delvis) i levende livet har du som hovedregel full frihet til å bestemme over dine eiendeler.

Du kan legge opp til full likebehandling, eller vurdere om noen er mer egnet til å overta f eks familiebedriften.

Prosess i et generasjonsskifte er tidkrevende, og den kan skape uro og usikkerhet blant barna. For å unngå senere konflikter anbefaler vi at det så tidlig som mulig inviteres til dialog med de involverte.

Åpenhet rundt prosessen og forventningsavklaringer er her viktig. Erfaringsmessig tar dette tid, men det er en viktig del av et vellykket generasjonsskifte.
Juridisk bistand tidlig i prosessen anbefales.

Generasjonsskifte i familiebedrifter krever god planlegging og kan være kompleks.

Dersom senior ønsker å beholde styringsretten samtidig som barna overtar det meste av verdiene, kan ulike aksjeklasser være et alternativ.

Skal flere selskaper eller virksomhetsområder fordeles, vil ofte dette kunne løses med en omorganisering. Typisk kan være at en skal overta driften, men de øvrige skal eie i bygningsmassen. Etablering av ulike strukturer gjennom fusjon, fisjon eller aksjesalg innenfor fritaksmetoden løser dette.

Ethvert generasjonsskifte, stort eller lite, kan reise rettslige problemstillinger, herunder reglene om arv, skifte og skatt. I mer kompliserte generasjonsskifter hvor virksomhet inngår, vil i tillegg selskapslovgivningen være sentral. Det er derfor viktig å rådføre seg med juridisk kompetanse.

Vi bistår med rådgivning på planleggingsstadiet og ved gjennomføring av generasjonsskifter.

I dette ligger også prosjektstyring, utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon og oppfølgning i etterkant.

Skatterett

Rettslige disposisjoner har en skattemessig side. Forståelse av de skattemessige konsekvenser sikrer optimale løsninger med riktig skattekostnad til rett tid.

Vi yter skatterådgivning til selskaper, organisasjoner og privatpersoner på planleggingsstadiet og ved senere gjennomføring.

Vi bistår også ved bokettersyn og klagesaker mot skatteetaten.

Vi rådgir i skattespørsmål blant annet ved:

 • Egenkapitaltransaksjoner (transaksjoner mellom et selskap og dets eiere)[hyperlink]
 • Omstruktureringer/omorganiseringer [hyperlink]
 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Aksjonærbeskatning
 • Generasjonsskifte
 • Incentivordninger, aksje- og opsjonsprogram for ansatte
 • Klagebehandling og prosedyre

Omorganisering

Riktig selskapsstruktur og organisering av konsern er viktig i mange sammenhenger.

 • Skatte- og avgiftsoptimalisering
 • Oppnå gunstigere finansiering
 • Dempe risikoeksponering
 • Åpne for bedre kapitalflyt innad i et konsern
 • Tilrettelegge for transaksjoner kjøp/salg
 • Tilpasninger til generasjonsskifte

Vi gir rådgivning og bistand i forbindelse med etablering av holdingstruktur, fusjoner, fisjoner og andre omstruktureringsprosesser. Vi har lang erfaring på området og utfører omstruktureringer for små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer

Vi arbeider i tett dialog med klient, revisor og finansielle rådgivere. Oppdrag innenfor omorganisering vil typisk være delt opp i tre trinn:

Forprosjekt

Innhenting av relevante data og en analyse med alternative forslag til løsninger («Dreiebok»). Her gis også et prisestimat for gjennomføring og oppfølgning. Ofte er dette grunnlag for styrebehandling. Forprosjektet kan gis til fastpris.

Gjennomføringsdelen

Prosjektledelse med gjøremålsliste som fordeler av oppgaver, innhenting av forhåndssamtykker, utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon, innkalling til møter i selskapsorganer, elektronisk signering og registrering av selskapsdokumenter i Foretaksregisteret mm.

Oppfølgningsdelen

Oppfølgning og kontroll med gjøremålslisten og etterfølgende omregistreringer i offentlige registre. Avsluttes med oversendelse av komplett dokumentpakke til klient, revisor mm.

Bistand ved oppkjøp og salg

Vi bistår i oppkjøp- og salgsprosesser, fra innledende sonderinger og strategivurderinger, gjennom forhandlingsfasen og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon frem til gjennomføringen er på plass.

I korte trekk gjelder dette:

 • Forberedelse og strukturering av transaksjonen
 • Juridisk due diligence- bistand
 • Transaksjonsbistand
 • Gjennomføring av transaksjonen
 • Etter gjennomføring av transaksjonen