STANDARD OPPDRAGSVILKÅR – ADVOKATFIRMAET KARLSSON AS
(Revidert januar og juni 2022)

1. INNLEDNING

Med mindre annet er skriftlig avtalt i oppdragsbekreftelsen gjelder disse alminnelige betingelser for oppdrag som Advokatfirmaet Karlsson AS (firmaet eller advokatfirmaet) og dennes advokater eller ansatte påtar seg eller utfører.

Oppdragsvilkårene leveres oppdragsgiver (klienten) ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Det påpekes at ved oppdrag som krever igangsetting umiddelbart påhviler det klienten straks å varsle om vilkårene ikke aksepteres. Med mindre annet er avtalt, gjelder betingelsene ved gjentatte oppdrag for samme klient.

Uten advokatfirmaets skriftlige forhåndssamtykke kan ikke klienten eller dennes rettsetterfølgere overdra, overføre, delegere eller overta rettigheter eller forpliktelser, krav eller dekning for krav som springer ut av oppdragsbekreftelsen. Enhver overdragelse uten slikt samtykke er ugyldig. Krav om forhåndssamtykke gjelder også ved selskapsrettslig fusjon eller fisjon.

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert oppdragsbekreftelsen. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av oppdraget.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel gjennomføres kundetiltak med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til gjennomføring av kundetiltak. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

Klienten skal gi opplysninger vedrørende oppdraget, motparter og andre interesserte slik at vi kan avgjøre om vi kan påta oss saken uten å komme i konflikt med Advokatforskriften kap 12, pkt 3.2, som omhandler interessekonflikter. Dersom det likevel skulle oppstå konflikt med disse reglene, forbeholder vi oss retten til å avslutte oppdraget og fakturere for medgått tid og eventuelle utlegg.

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

3. SALÆRBEREGNING- TIMEPRISER - FAKTURERING OG SAKSOMKOSTNINGER

Salærberegning
Advokatfirmaets tjenester prises som hovedregel etterskuddsvis med endelig avregning etter at oppdraget er avsluttet. Som utgangspunkt vil salæret beregnes etter den medgåtte tiden på oppdraget hensyntatt eventuelle fastpriselementer i oppdragsbekreftelsen og eventuelle avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse med klient. Salærfastsettelsen inkluderer også medgått tid til registrering og avslutning av saken med tillegg av arbeid med oppdragsbekreftelse og hvitvaskingskontroll der det er påkrevd.

Videre kan også sakens kompleksitet, sakens viktighet og risiko, sakens gitte prioritet og utfall samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse tas i betraktning ved beregningen av salæret.

Timepriser varierer avhengig av hvilke ressurser som benyttes, og ansvarlig advokat kan ha benyttet firmaets øvrige advokater og ansatte til å løse konkrete arbeidsoppgaver. Dersom det er avtalt avregning etter medgått tid, vil salæret bli beregnet ut fra førte timelister med angivelse av hva tiden er brukt til. Minste timeføringsenhet i advokatfirmaet er 15 minutter.

For advokatfullmektig er timeprisen fra NOK 1 100 til NOK 2 000 (1375 til 2.500 inkl. mva).
For advokat/senioradvokat er timeprisen fra NOK 1600 til NOK 2 800 (2 000 til 3 500 inkl. mva.). For partner varierer timeprisen fra NOK 2 000 til NOK 3.600 (2.500 til 4.500 inkl mva.). Timeprisene justeres årlig.

Kostnader til kopiering, ekstern bistand, budtjenester, km-godtgjørelse etter statens satser, reisekostnader og annet som er knyttet direkte til utførelsen av oppdraget, kommer i tillegg og angis særskilt på faktura. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Faktura vil gi nærmere opplysninger og klienten kan be særskilt om å få opplyst og spesifisert/forklart salærberegningen. I tillegg kommer 25 % mva til Staten. Med mindre annet er avtalt, påtar vi oss ikke ansvar for betaling av faktura fra tredjepart, herunder ekstern bistand.

Fakturering
Med mindre annet er avtalt i oppdragsbekreftelsen skjer fakturering som hovedregel månedlig med forfallstid på 14 dager. Etter forfall beregnes det forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved oppdragets slutt sendes sluttfaktura. Innkommende fakturaer fra tredjeparter, f.eks. domstolsadministrasjonen, sakkyndige, offentlige organ, osv., samt reiseutgifter, som er adressert til advokatfirmaet i anledning saken, kan viderefaktureres klient også etter at sluttfaktura er utsendt. Advokaten kan stanse arbeidet og holde tilbake sakens dokumenter inntil faktura er betalt. Advokatfirmaet kan motregne fakturaer i midler klienten har innestående på klientkonto i advokatfirmaet.

Advokatfirmaet kan inngå factoringavtale eller avtale med inkassoselskap uten at dette bryter advokatfirmaets, advokater eller advokatfullmektigers taushetsplikt.

Forskudd

Før arbeidet starter kan det kreves innbetaling av forskudd til klientkonto til dekning av salær og utlegg, herunder rettsgebyr, gebyr til Foretaksregisteret og dokumentavgift mm. Likeledes kan det være behov for å kreve forskudd under sakens gang. Før forskudd er mottatt plikter ikke advokaten å utføre annet arbeid enn det som trengs for at parten ikke skal lide rettstap.

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering. Advokatfirmaet kan overlevere saksdokumenter til Statsforvalteren for å underbygge sitt salærkrav i forbindelse med søknad om fri rettshjelp uten klientens samtykke.

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

5. ADVOKATFIRMAETS ANSVAR

Advokater plikter å stille sikkerhet for erstatningsansvar advokaten kan pådra seg under utøvelse av advokatvirksomhet. Vår sikkerhetsstillelse er i tråd med advokatforskriftens krav. I tillegg har vi avtale om ytterligere forsikringsdekning (ansvarsforsikring).

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, konsekvenstap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill mv .

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere eller underleverandører som advokatfirmaet har henvist til eller som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til. Dette gjelder ethvert tap, herunder, men ikke begrenset til, tap som skyldes manglende eller forsinket levering.

Advokatfirmaet er heller ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

Erstatningsansvaret inklusive eventuelt ansvar for advokatfirmaet, oppdragsansvarlig advokat eller firmaets ansatte, hvor disse er personlig ansvarlig, er uansett oppad begrenset til NOK 20 millioner.

6. BEHANDLING AV INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Øvrige ansatte, andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger og kopi av denne kan saksansvarlig advokat kontaktes.

All korrespondanse som går til eller fra advokaten vedrørende oppdraget, blir meddelt vår part på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis pr e-post. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon generelt kan lide av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen.

Det er den enkelte klient sitt ansvar å sørge for at egen IT-løsning tilfredsstiller nødvendige krav til kryptering ved utsendelse av e-poster. Advokatfirmaet fraskriver seg ethvert ansvar for tap som kan oppstå ved at uvedkommende får tilgang til e-post korrespondanse som ikke sendt fra våre systemer.

I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet

Våre sikkerhetssystemer kan av og til avvise ellers legitime e‑poster. Klienten bør derfor følge opp viktige e-poster per telefon dersom det ikke er mottatt svar innen rimelig tid. Vi skal ikke ha noe ansvar dersom våre virusprogrammer el skulle vise seg ikke å være tilstrekkelig effektive og Klientens systemer skulle bli smittet av virus eller på annen måte bli negativt berørt på grunn av en e-post fra oss.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

7. SÆRLIG OM SAKSOMKOSTNINGER

I prosess vil det alltid være en risiko knyttet til sakens avgjørelse. Advokaten har ikke ansvar for sakens utfall. Dersom saken kommer til avgjørelse rettsapparatet vil saksomkostninger kunne bli tilkjent. Hovedregelen er at den som taper må betale saksomkostninger til den vinnende part. Kostnadene for den tapende part kan altså bli dobbelt - eller mer en dobbelt - av salæret til egen advokat. Hovedregelen om at tapende part betaler saksomkostningene har imidlertid mange unntak som domstolen kan benytte nokså skjønnsmessig. Risikoen for å måtte bære egne omkostninger selv om saken vinnes, er også til stede. I saker for forliksrådet og i småkravsaker er det begrenset hvor mye den vinnende part kan kreve erstattet av motparten. Skulle parten vinne frem med sitt krav, men domstolen tilkjenner kun deler av saksomkostningskravet, er parten likevel ansvarlig for hele beløpet overfor advokaten.

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess.

8. MARKEDSFØRING

Advokatfirmaet har som intensjon å tilby sine klienter, relevante personer hos klienten og forretningsforbindelser informasjon og kompetanseutvikling gjennom nyhetsbrev og invitasjoner til faglige seminarer mm. Med mindre vi hører noe annet legges det til grunn at det i tilknytning til klientforholdet til advokatfirmaet, og i ettertid, aksepteres mottak av slik informasjon. Samtykket kan når som helts tilbakekalles ved avmelding på selve nyhetsbrevet eller ved å kontakte vårt kontor.

9. KLAGE- DISIPLINÆRNEMND

Dersom du er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres du til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Mener du at salæret er for høyt eller det bør rettes kritikk mot måten advokaten har skjøttet oppdraget på, kan du rette en klage til Advokatforeningens Disiplinærutvalg. Klagen rettes til Disiplinærutvalget for Hordaland og Sogn og Fjordane krets, Den norske Advokatforening v/Sekretariatet, Kristian Augusts gate 9, 0164 OSLO, telefon 22 03 50 50. Disiplinærutvalget vil vurdere om advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær. Klagefristen er 6 måneder og løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Nærmere regler om dette finnes på www.jus.no under Råd og rettshjelp.

10. OPPSIGELSE AV OPPDRAGET

Klienten kan når som helst frita advokaten fra oppdraget gjennom skriftlig eller muntlig oppsigelse som bekreftes skriftlig. Advokaten kan frasi seg oppdraget hvis parten gir feil eller ufullstendige opplysninger, ikke følger advokatens råd, ikke betaler, eller det inntrer slike omstendigheter at det med rimelighet ikke kan kreves at han/hun fortsetter oppdraget. I slike tilfeller plikter likevel advokaten å utføre slikt som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap. Ved oppsigelse av oppdraget skal det faktureres og betales for utført arbeid og kostnader/utlegg frem til oppsigelsen er mottatt. Advokatfirmaet forbeholder seg også retten til å fakturere for relevant juridisk og administrativt arbeid/medgått tid knyttet til avslutning av saken etter at den er oppsagt av en av partene.

11. TVISTER

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det.